Købekontrakt

Købekontrakten

På de næste sider gengives de væsentligste dele af købekontrakten. 

§3

“Parcelejeren er uden videre Samtykke pligtig at respektere, at der bl.a. paa den solgte Parcel er eller bliver tinglæst Deklarationer og Overenskomster med eller uden Pant, af det Indhold som af det offentlige maatte blive forlangt som Betingelse for Udstykning og Bebyggelse af Sælgernes ovennævnte Ejendomme, eller de Parceller, hvori de maatte blive delt, og som Betingelse for Approbation (godkendelse) af Vej- og Retningslinjeplan for Sælgernes ovennævnte Ejendomme samt som Betingelse for Tilslutning til Hovedkloak og for Tilladelse til Vejes Anlæg i smallere Bredde end Byggeloven kræver, derunder navnlig Deklarationer om Udlæggelse og Afgivelse af Arealer til Gade, Vej, Plads og lignende. Parcelejeren skal navnliq ogsaa respektere. at der i saadanne Deklarationer indeholdes Bestemmelse om. at der fra Parcellen vederlagsfrit skal afqives Areal til Vejenes Udvidelse.

Parcelejeren respekterer fremdeles, at der er eller bliver tinqlæst Deklaration til det offentlige om Paalæggelse af Villaservitut m. m. (bestemmelse, der indskrænker en ejers bestemmelsesret.).

Parcelejeren udreder de Bidrag til Hoved- og Sidekloak, som nu paahviler eller maatte komme til at paahvile Parcellen og respekterer uden videre Samtykke, at der er eller bliver givet Panteret i Parcellen for saadanne Bidrag.

Iøvrigt paatager Sælgerne sig intet Ansvar over for Køberen med Hensyn til de Fordringer, der maatte blive stillet, eller de Byrder, som maatte blive paalagt nu eller fremtidig af det offentlige, Stat eller Kommune, med Hensyn til Bebyggelse, Benyttelse, Belysning, Vej- eller Gadeforhold, Vand- og Gasforsyning, Kloakforhold og lignende.”

Damhusåen under “Snydebroen” mod Rødovre ca. 1915-20

“Parcelejeren er pligtig at deltage forholdsmæssigt i Udgifterne ved Anlæg af de Veje og Pladser, som approberes og udlægges fra Sælgernes ovennævnte Ejendomme og Forsyning af disse Veje og Pladser med Kloakker, Gas-, Vand og Elektricitetsforsyningsledninger, saaledes som disse Anlæg er eller bliver approberede af Københavns Magistrat.

Samtlige Udgifter ved disse Anlæg, derunder ogsaa alle Udgifter til Ingeniør- og anden Assistance samt Udgifter til Planer, Approbationer etc., bæres af Ejerne af de Parceller, som er eller bliver udstykket fra Sælgernes ovennævnte Ejendomme.

Samtlige Anlæg skal udføres i enhver Henseende forsvarlig og godt og efter de Bestemmelser og Vilkaar, der er eller bliver trufne af Københavns Magistrat, eller de under denne sorterende Afdelinger, med Hensyn til disse Anlæg i det hele og Maaden og Tiden for deres Udførelse.

Til de ovennævnte Udgifter henregnes ogsaa Bidrag til saadanne Kloakker paa andre tilstødende Ejendomme, hvortil det hernævnte Areal eller Dele af dette mulig skal afvande; Udgifterne til saadanne Kloakker fordeles i Forhold til de afvandede Arealer pro rata (forholdsmæssigt i forhold til andelen) efter de Principper, der fastslaas af Københavns Magistrat eller anden vedkommende Autoritet.

Forsaavidt det, efter en af Københavns Magistrat approberet Afvandingsplan, viser sig, at andre Ejendomme skal afvandes til de paa hernævnte Areal anlæggende Kloakker, da skal saadanne Kloakker indrettes saaledes og være saa store, at de kan afvande ogsaa saadanne andre Arealer, som da skal bidrage til Udgiften ved saadanne Kloakker i Forhold til de afvandede Arealer pro rata efter de Principper, som fastslaas af Københavns Magistrat eller anden vedkommende Autoritet.

Samtlige de ovennævnte Udgifter fordeles ligelig paa samtlige de participerende Parcellers Areal (parcelarealet), som dette bliver efter den endelige Opmaaling, og efter den saaledes foretagne Udregning betaler den enkelte Parcelejer for det Antal Kvadratalen, som hans Parcel indeholder.”

Leen blev brugt flittigt, når der skulle skæres græs. Damhusåen set mod søen ca. 1910

§5 

“Naar de i § 4 nævnte Veje er anlagte, er Parcelejeren, pro rata i Forbindelse med de øvrige Parceller, udstykkede fra Sælgernes samlede Ejendomme, pligtig at deltage i Udgifterne ved Anlægenes forsvarlige Vedligeholdelse, Vejenes Belysning samt Forrentning og Amortisering af Gas-, Vand- og Elektricitetsledninger.  

Samtlige disse Udgifter fordeles ligelig paa samtlige de participerende Parcellers Areal (Parcelarealet), som dette bliver efter den endelige Opmaaling, og efter den saaledes foretagne Udregning betaler den enkelte Parcelejer for det Antal Kvadratalen, som hans Parcel indeholder.”

§6 

“Køberen og alle efterfølgende Ejere af den her solgte Parcel og de Parceller hvori den eventuelt maatte blive delt, er pligtige at være Medlemmer af en  Grundejerforening, som omfatter samtlige nuværende og tilkommende Ejere af Parceller som er eller bliver udstykkede fra Sælgernes samlede Ejendomme, og enhver saadan Parcelejer er samtidig med Erhvervelsen af Parcellen eller retten til denne umiddelbart underkastet denne Forenings Love, saaledes som disse er eller senere bliver paa lovlig Maade vedtagne eller forandrede.

Denne Forenings Formaal er at varetage de hernævnte Parcelejeres Fællesinteresser med Hensyn til deres Parceller, overensstemmende med denne Købekontrakts Bestemmelser, navnlig varetage Parcelejernes Interesser med Hensyn til Opfyldelsen af, og paase eller eventuelt tage Initiativet til, Opfyldelsen af Parcelejernes Pligter med Hensyn til Anlæg af Veje og disses Vedligeholdelse, Belysning etc., jfr, denne Kontrakts §§ 4 og 5.”

§ 7 

“Parcelejeren er pligtig at renholde saavel Fortovet som Rendestenen og Kørebanen paa den udfor Parcellen udlagte Vej, langs hele Parcellens Facade og indtil Midten af Vejen og stedse holde Vejen i farbar Stand.

Parcelejeren er pligtig at holde saavel Parcel arealet som det nævnte Vejareal fri for Ukrudt.

Parcelarealet maa ingensinde benyttes til Oplags- eller Losseplads.”

§ 8 

“De i denne Kontrakts §§ 6 og 7 paalagte Pligter sikres derved, at denne Købekontrakt eller det kommende Skøde paa Sælgernes Begæring tinglæses som servitutstiftende paa den købte Parcel. Paataleret med Hensyn til disse servitutmæssige Pligter har saavel Sælgerne som den i denne Kontrakts § 6 nævnte Grundejerforening. 

De i denne Kontrakts §§ 4 og 5 paalagte Pligter, samt Parcelejerens Pligt til som Medlem af Grundejerforeningen, at svare det i dennes Love til enhver Tid fastsatte Kontingent, sikres derved, at der for disse Byrder gives Panteret i den købte Parcel. Denne Panteret stiftes paa Sælgernes Begæring ved Tinglæsning af det kommende Skøde som pantstiftende i saa Henseende til fordel for den i foranstaaende § 6 nævnte Grundejerforening.”