Grundejerens ansvar

Nedenfor beskrives de vigtigste opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af kvarterets fælles faciliter, som falder ind under den enkelte grundejers ansvar.

Beskæring

Det er grundejerens ansvar at beskære træer og buske, så de ikke generer forbipasserende på fortov, vej eller rabat, og at fjerne træer, der er væltet i stormvejr. Samt sørge for at træer ikke skygger for gadebelysningen eller opsatte skilte.

Der skal være mindst 4,00 meters frihøjde over kørebanen, og mindst 2,75 meters frihøjde over fortovene.

Husnummerskilte

Opsættes og vedligeholdes af den enkelte grundejer.

Rotter

Observerer du rotter indendørs eller udendørs skal dette meldes til kommunen.
www.kk.dk/rotter

Har du brug for akut hjælp på grund af rotter indendørs så kontakt:
På hverdage 09.00 – 15.00 (fredag dog 10.00 – 15.00) servicetelefon på 33 66 58 17.
Fra kl. 15.00 – kl. 22.00 akutvagten på 33 66 25 85. Det samme i weekender og på helligdage i tidsrummet 08.00 – 22.00.

Hvis du har set en rotte udendørs
Send en online anmeldelse til rotteanmeldelser@tmf.kk.dk

Kommunen fjerner rotter gratis, da rottebekæmpelse er betalt over ejendomsskatten.
Du kan få en bøde, hvis du ikke melder til kommunen, at du har set rotter, eller hvis du selv lægger gift ud.

Snerydning

Når sneen falder er det vigtigt, at den fjernes så hurtigt som muligt fra fortove og veje – det vil sige, at alt efter snevejrets omfang, kan det blive flere gange på et døgn.

Der er ikke krav om, at sneen skal være ryddet på et bestemt tidspunkt. Man skal dog være opmærksom på at få strøet med salt eller grus på fortovet inden man tager hjemmefra, hvis der er varslet islag.

Som grundejer skal du rydde sne og salte eller gruse på gangarealerne, altså fortove, stier og trapper ud for din grund. Ligger din grund ud til en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen bliver ryddet ud til midten af vejen.

Som grundejer på en hjørnegrund skal du også rydde og gruse/salte overkørslen fra den ene vej til den anden.

Du kan påføres erstatningsansvar ved uheld, hvis ikke du har sørget for, at der er ryddet sne og saltet eller gruset ud for din grund. Med andre ord, hvis avisbud, postbud, renovationsmedarbejder eller andre kommer til skade pga. at pligten ikke er opfyldt, er det den enkelte husejer, der er erstatningspligtig.

Vedligeholdelse af veje og fortov

Vedligehold dækker over det ansvar alle grundejerne på private fællesveje har for at vejen ud for grunden er vedligeholdt, renholdt og om vinteren ryddet for sne.

Sker der et uheld, som skyldes vejens eller fortovets tilstand, vil grundejeren kunne blive dømt til at betale erstatning.

Grundejerne skal være opmærksomme på, at det er den enkelte grundejer, ud for hvis matrikel en beskadiget belægning findes, der bærer ansvaret for vejens tilstand og vedligeholdelse.

Hvad skal vedligeholdes?

 • Fjerne ukrudt og affald, samt feje.
 • Renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrende for alt, der hindre vandets frie løb
 • Rydde sne og glatførebekæmpe
 • Beskære træer og buske, så de ikke generer forbipasserende på fortov. Fjerne træer, der er væltet i stormvejr

Hvad vedligeholdes via grundejerforeningen?

 • Reparationer af fx huller i vej- eller fortovsasfalt, udskiftning af knækkede fliser eller omlægning af fliser, som ligger med for høje kanter
 • Reparation af rendestensbrønde eller brøndenes dæksler
 • Færdselsskilte opsættes og vedligeholdes af grundejerforeningen efter godkendelse af ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvad vedligeholdes af Københavns Kommune?

 • Vejbelysning (Teknik- og Miljøforvaltningen)
 • Vejnavneskilte (Teknik- og Miljøforvaltningen)

Ovenstående bedes fejlmeldt på kommunens hjemmeside under giv et praj

Hvad vedligeholdes af øvrige instanser?

 • Brandhaner (Københavns Brandvæsen og HOFOR)
 • Dæksler til vandlåse (HOFOR)
 • Fjernvarmeledninger og fjernvarmedæksler (HOFOR)
 • Kabelkasser og kabelbrønde (HOFOR og teleselskaberne)
 • Telefonledningerne (teleselskaberne)

Bemærk:

I forbindelse med grundejeres egne anlægsprojekter, kan der ske skader på fortov og vej, fx ved kørsel med lastbil.
Grundejerforeningen kan normalt ikke dække sådanne skader. Den enkelte grundejer bør holde entreprenøren kontraktligt ansvarlig.

Vejlukning

Hvis man ifbm. en vejfest eller loppemarked ønsker at ændre vejens forhold midlertidigt, skal man søge Center for Trafik og Byliv om tilladelse (se kommunens hjemmeside).

Vedligeholdelse af kloakker

Grundejeren er ansvarlig for vedligeholdelse af stikledningen fra hus til skel. Grundejerforeningen vedligeholder stikledningen fra skel til hovedkloakken, samt rendestensbrønde. Vedligeholdelsen af hovedkloakken samt dæksler til denne foretages af HOFOR.

Grundejerne bør bemærke, at ikke alle villaforsikringer dækker stikledninger, og der kan være væsentlige udgifter forbundet med reparation af disse.

Vejændringer

Alle ændringer til vores private fællesveje skal godkendes af Københavns Kommunes afdeling for vejændringer. Typisk vil sådanne ændringer vedrøre flere grundejere, og foregå i regi af bestyrelsen. Den enkelte grundejer står dog selv for ansøgning om etablering af overkørsler over fortovet. På siden https://www.kk.dk/artikel/saadan-aendrer-du-paa-din-vej findes et ansøgningsskema samt en beskrivelse af kommunens standarder på området. Som udgangspunkt bruges overkørsel af typen “Adgang D”, som p.t. findes på side 7. Foreningen har herudover ingen særskilte bestemmelser for overkørsler.